Ogólne Warunki Sprzedaży


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY nr SFG001


§ 1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY


Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży i dostawy towarów oraz usług, których sprzedawcą jest SPACEFORGARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ( alej „SFG” lub „Sprzedawca”) z siedzibą w Jankowie Gdańskim, adres: ul. Magazynowa 40, 80-180 Jankowo Gdańskie, Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000966588, NIP 5833448483, REGON 521757027
OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży, porozumień handlowych, lub dotyczących świadczenia usług – zawieranych przez SFG, chyba że strony dokonają w formie pisemnej innych ustaleń.
OWS maja zastosowanie do wszystkich dostaw produktów, materiałów i usług których przedmiotem jest sprzedaż towarów przez SFG na rzecz podmiotów nie będących konsumentami.
Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych w zakresie, w którym pozostają one w sprzeczności z niniejszymi OWS.
Sprzedający przekaże Kupującemu OWS w formie papierowej w siedzibie SFG bądź w formie elektronicznej na stronie www.spaceforgarden.pl.
Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z SFG przyjęcie przez niego OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umowach sprzedaży zawieranych przez strony.
§ 2. Przedmiot OWS – obowiązki Stron


Niniejsza OWS reguluje zasady i warunki współpracy Stron w przedmiocie sprzedaży przez Sprzedającego na rzecz Kupującego towarów, będących w ofercie handlowej Sprzedającego.
Na zasadach określonych w OWS, SFG zobowiązuje się w szczególności do:
Ustalenia zasad składania zamówień,
Dostarczenia Nabywcy towarów objętych zamówieniem.
Rozpatrzenia reklamacji i realizacji uprawnień wynikających z gwarancji.
Na zasadach określonych w OWS, Nabywca zobowiązuje się w szczególności do:
Złożenia zamówienia zgodnie z ustalonymi zasadami,
Odebrania dostarczonych produktów,
Dokonania zapłaty umówionej ceny z zachowaniem ustalonego terminu.


§ 3 ZAWIERANIE UMÓW, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez SFG mają charakter wyłącznie informacyjny. Oferty sprzedaży każdorazowo sporządzane są w formie pisemnej lub dokumentowej i doręczane Kupującemu osobiście bądź za pośrednictwem poczty, poczty e-mail oraz za pośrednictwem systemu B2B zamieszczonego w zakładce „Zamówienia – B2B” na stronie internetowej www.spaceforgarden.pl. Wszelkie uzgodnienia, porozumienia i zapewnienia pracowników Sprzedającego, składane ustnie w związku z zawarciem umowy sprzedaży, bądź złożeniem oferty nie są wiążące.
Zamówienia składane przez Kupującego powinno zawierać dane kupującego (NIP, nazwę, adres), określenie zamawianego towaru (kod EAN, nazwa, kod towaru), terminu, ceny, miejsca i warunków realizacji dostawy towarów.

Zamówienie uważane jest za przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia przez upoważnionego pracownika SFG, iż otrzymał zamówienie i przystępuje do jego realizacji, bądź też przez złożenie zamówienia w system B2B w zakładce „Zamówienia–B2B”. Zamówienia nie potwierdzone nie są uważane za przyjęte do realizacji. W przypadku gdy Zamówienie nie zostało złożone w odpowiedzi na ofertę, bądź zawiera postanowienia odmienne lub dodatkowe od zawartych w ofercie Sprzedającego, za moment zawarcia umowy uznaje się chwilę złożenia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego – brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z zawarcia umowy.


Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, nie będzie on mógł zrealizować umowy w jakiejkolwiek części, będzie on uprawniony do odstąpienia od niej w całości, bądź jej części. Z powyższego tytułu nie przysługują Kupującemu żadne roszczenia.
SFG zastrzega sobie prawo własności towaru do momentu uregulowania całości cenny zakupu przez Kupującego.


§ 4 DOSTAWA TOWARU


Jeżeli Sprzedawca dostarcza towar na miejsce wskazane przez Kupującego, jego obowiązkiem jest tylko dostarczenie towaru na miejsce wskazane w zamówieniu, Sprzedawca nie dokonuje rozładunku zamówionych towarów.
Kupujący zobowiązany jest na swój koszt zapewnić niezwłoczny rozładunek zamówionych przez siebie towarów. Kupujący zobowiązany jest na pokrycie kosztów przestoju pojazdu Sprzedawcy, jeżeli taki przestój miał by miejsce, od chwili przybycia pojazdu na miejsce dostawy do chwili wyjazdu z tego miejsca.


W przypadku zamówienia z dostawą realizowaną przez Sprzedawcę, Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia możliwości wjazdu środków transportu Sprzedawcy do miejsca dostawy stosownie do wymagań środków transportu oraz obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli dostawa nie będzie możliwa z powodu braku możliwości dojazdu do miejsca dostawy lub z innych przyczyn, które leżą po stronie Kupującego, Kupujący zostanie obciążony za transport oraz przestój pojazdu Sprzedawcy.
Jeżeli wydanie towaru przez Sprzedawcę lub jego dostawa na miejsce wskazane w zamówieniu w ustalonym terminie jest niemożliwe z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, termin wydania lub dostawy przedłuża się o czas trwania powyższych okoliczności. Sprzedawca uprawniony jest do poinformowania Kupującego o niemożliwości wydania lub dostawy zamówionego towaru i przedstawienia nowego terminu.


Ewentualne opóźnienia w wydaniu zamówionego towaru lub dostawie nie upoważniają Kupującego do naliczania kar za opóźnienie oraz do dochodzenia odszkodowania.
Jeżeli z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy świadczenie stało się niemożliwe, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.


Dokumentem, który potwierdza wykonanie umowy przez Sprzedającego jest podpisany przez Kupującego lub osobę upoważnioną do odbioru w jego imieniu zamówienia, dowód wydania lub dostawy towaru (WZ).


Ustala się, że osoba stawiająca się po odbiór zamówienia lub przebywająca w miejscu dostawy oraz dokonująca odbioru, jest upoważniona przez Kupującego do odbioru zamówienia i potwierdzenia zgodności dostawy z zamówieniem, ilości, jakości oraz rodzaju odbieranego towaru.


Kupujący odbierając towar od Sprzedawcy jest zobowiązany do sprawdzenia jego zgodności z zamówieniem, również pod względem rodzaju, jakości oraz ilości. Kupujący zawiadomi Sprzedającego na wskazany adres e-mail o wszelkiego rodzaju uszkodzeniach lub brakach, nie później niż 3 dni robocze od momentu dostawy towaru, po tym terminie uznaje się, że towar został dostarczony jako zgodny z umową i nie posiada wad.


Końcowa ilość sprzedanych, dostarczonych towarów zostaje stwierdzona w oparciu o rzeczywiście wydane towary, wykazane na dowodach wydania lub dostawy (WZ). Po podpisaniu dowodu wydania lub dostawy towaru (WZ) Kupujący potwierdza zgodność odbieranych towarów z zamówieniem, również pod względem rodzaju, jakości oraz ilości.


Kupujący w przypadku zamówienia towaru z dostawą przez Sprzedawcę zobowiązany jest do odbioru towaru w miejscu dostawy określonym w zamówieniu oraz w terminie ustalonym przez strony i wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku odmowy odbioru dostarczonego towaru w miejscu wskazanym w zamówieniu lub terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostarczanych towarów.
W przypadku wydania lub dostarczenia towaru Kupującemu na paletach, koszt palet zostanie doliczony do wystawionej faktury VAT zgodnie z obowiązującym u Sprzedawcy cennikiem. Jeżeli Kupujący dokona zwrotu na swój koszt nieuszkodzonych i w określonym przez Sprzedawcę terminie, zostanie Kupującemu wystawiona faktura korygująca za zwrócone palety. Po zleceniu Sprzedawcy odbioru palet od Kupującego, Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami odbioru zgodnymi z obowiązującym u Sprzedawcy cennikiem.


§ 5 CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI


Ceny za towary oferowane przez Sprzedawcę określone są w obowiązujących u niego cennikach dostępnych na stronie www.spaceforgarden.pl w zakładce „Zamówienia -B2B” bądź każdorazowo określane w ofertach handlowych. Zmiana obowiązującego cennika SFG nie stanowi zmiany w OWS i może być dokonana przez SFG w każdym czasie.


Termin oraz sposób zapłaty zostają określone przez strony w zamówieniu bądź w oddzielnym pisemnym bądź dokumentowym porozumieniu.


Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny brutto w terminie wynikającym z wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT uwzględniając w szczególności zasady płatności podatku VAT na właściwe rachunki bankowe.


Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego na fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w zamówieniu.


Zaliczka wpłacona przez Kupującego podlega zaliczeniu na poczet ceny.
Jeżeli Kupujący nie ureguluje należności w terminie określonym na fakturze Sprzedający ma prawo przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień.


W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień zwłoki.


W przypadku utraty przez Nabywcę prawa do rabatu uwzględnionego w fakturze VAT (np. z tytułu terminowej płatności) SFG upoważniony jest do wystawienia stosownej faktury korygującej.


§ 6. Zwrot lub wymiana produktów


Zwrot lub wymiana produktów dokonywana jest na warunkach ustalonych z upoważnionym pracownikiem SFG.


Koszty transportu związane ze zwrotem ponosi Nabywca.


SFG może odmówić przyjęcia bądź wymiany towarów w przypadku gdy zwracane lub wymieniane towary nie są pełnowartościowe.


§ 7. Gwarancja, rękojmia, postępowanie reklamacyjne


Sprzedający udziela niniejszym Kupującemu gwarancji jakościowej na Towary na zasadach określonych w niniejszym OWS. Gwarancja obejmuje również wady wynikające z nieprawidłowego opakowania Towaru.
Kupujący pisemnie powiadomi Sprzedającego o wadzie/ach Towaru niezwłocznie po powzięciu o tym wiedzy. Sprzedający ma obowiązek udzielić pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Brak odpowiedzi oznacza uznanie reklamacji.

Termin przydatności do użycia Towaru uważany jest za termin końcowy, na jaki została udzielona gwarancja. Strony wyłączają przepisy o rękojmi.


Towary, w których zostaną stwierdzone wady, zostaną zwrócone Sprzedającemu na jego koszt. W takim wypadku Sprzedający zobowiązany jest na swój koszt do ich wymiany reklamowanego Towaru na Towar niewadliwy w terminie 7 dni roboczych.


Górną granicą odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu roszczeń gwarancyjnych jest wartość Towarów uznanych za wadliwe wraz z wartością ewentualnych kosztów transportu tych Towarów do Sprzedającego.


§ 8. Poufność oraz dane osobowe


Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów i informacji, uzyskanych lub otrzymanych zarówno w sposób zamierzony, jak i przypadkowy, a związanych z działalnością Kupującego lub Sprzedającego i nie ujawniania ich osobom trzecim, chyba że Kupujący lub Sprzedający wskażą na piśmie, iż takie materiały, dokumenty, informacje mogą być ujawnione.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności wszelkie informacje dotyczące wzajemnych obrotów, planów sprzedaży, zawartych kontraktów, kontrahentów, jak też informacje zawarte w fakturach VAT i zamówieniach.


W przypadku zaistnienia konieczności przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest druga Strona, Strony zobowiązują się do postępowania zgodnie z treścią niniejszego paragrafu oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

  1. Strony i ich pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
  2. Strona może dochodzić od drugiej Strony w przypadku powstania szkody związanej niewykonywaniem postanowień niniejszego paragrafu, odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące danej Stronie na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych lub przepisów prawa.

Ponadto Strona ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, a także ewentualnych odszkodowań zasądzonych na rzecz osób, których dotyczy takie naruszenie, bez względu na inne roszczenia służące każdej ze Stron na podstawie niniejszego umowy lub przepisów prawa.

§ 9. Odpowiedzialność prawna


Niezależnie od tytułu z jakiego powstała odpowiedzialność SFG względem Kupującego, łączna, całkowita kwota odpowiedzialności SFG względem Kupującego wynikająca ze zdarzeń związanych z wykonywaniem umowy oraz zdarzeniami związanymi z wyrządzeniem Kupującemu szkody przez produkty zawartej w oparciu o niniejsze OWS ograniczona jest do maksymalnej wysokości określonej w aktualnej polisie OC SFG chyba że szkoda wyrządzona została wskutek umyślnego działania SFG.
Odpowiedzialność Stron względem siebie jest ograniczona wyłącznie do rzeczywistej straty, a jakakolwiek odpowiedzialność za Wyłączoną Szkodę zostaje wyłączona. Wyłączona Szkoda oznacza każdą szkodę, niezależnie od tego, czy jest bezpośrednia czy pośrednia, polegającą na: jakiejkolwiek utracie przewidywanego zysku, utracie wynagrodzenia, utracie produkcji, a także szkodzie poniesionej w związku z zanieczyszczeniem środowiska.


Strona niezwłocznie powiadomi pisemnie drugą Stronę o zgłoszeniu roszczenia, jeśli w przypadku zaspokojenia go, mogłoby przysługiwać jej roszczenie względem drugiej ze Stron. Żadna ze Stron, bez pisemnej uprzedniej zgody drugiej Strony, nie uzna takiego roszczenia, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej względem drugiej ze Stron. Zawsze, gdy to możliwe, druga Strona udzieli wszelkich informacji niezbędnych do obrony przed takimi roszczeniami uzyskanych w związku z dostępem do zbiorów danych osobowych drugiej Strony (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).
W przypadku, gdy czynności wykonywane na podstawie Umowy przez drugą Stronę wyczerpywałby znamiona przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), administrator danych osobowych powierzy drugiej Stronie dokonanie takiego przetwarzania na podstawie odrębnej umowy.


§ 10. Siła wyższa

  1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa).

§ 11. Dane osobowe


Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe otrzymane od drugiej strony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz przepisami krajowymi wydanymi na jego podstawie, przy wykorzystaniu środków organizacyjno-technicznych spełniających warunki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) lub przepisów je zastępujących.
Strony zawierając umowę w oparciu o OWS, wyrażają zgodę na przetwarzanie, przekazanych przez Stronę danych osobowych w celu realizacji umowy i jednocześnie oświadczają, iż dane te pozyskane zostały w sposób legalny i mogą być przekazane dla realizacji niniejszej umowy na podstawie odpowiedniej zgody lub przepisu prawa.


Administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy jest: Sprzedawca wskazany w § 1 ust. 1 OWS.


§ 12. Postanowienia końcowe


Wszelkie umowy zawarte w oparciu o niniejsze OWS podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie spory wynikające lub mające związek z umowami zawartymi w oparciu o niniejsze OWS podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla SFG.
Nieważność w całości lub w części jakiegokolwiek postanowienia OWS nie wpływa na ważność pozostałej części danego postanowienia ani na inne postanowienia OWS.
Wszelkie porozumienia i ustalenia zmieniające lub doprecyzowujące warunki niniejszych OWS powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie zmiany niniejszych OWS dokonywane są przez SFG i obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie www.spaceforgarden.pl